Sakramenty - zasady udzielania, terminy

SAKRAMENT CHRZTU
Dziecko do Chrztu św. winni zgłaszać rodzice (względnie jeden z rodziców). Powinni przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka wystawiony przez USC.
Kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkający poza parafią przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii o braku przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.
Chrześcijańscy rodzice winni nadawać chrześcijańskie imiona swoim dzieciom!

I KOMUNIA ŚWIĘTA - SAKRAMENT EUCHARYSTII
Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w trzeciej klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w spotkaniach raz w miesiącu przygotowujących do odpowiedniego przeżycia tego ważnego wydarzenia. Data spotkania dla dzieci i rodziców podawana jest na bieżąco podczas ogłoszeń parafialnych.
Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:
Świadectwo chrztu, jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii.
Zezwolenie proboszcza jeśli dziecko nie jest z naszej parafii.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie VIII klas szkoły podstawowej. Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej.
Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:
Uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu według ustalonego terminarza.
Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

POGRZEB CZYLI EUCHARYSTIA SPRAWOWANAN ZA ZMARŁEGO
W przypadku pogrzebu należy przedstawić:
Akt zgonu z USC w kancelarii parafialnej. Ustalany jest termin pogrzebu.
Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii - pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.
W drugiej kolejności udajemy się na cmentarz oraz do zakładu pogrzebowego.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, operacja czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.
Należy wtedy przygotować:
Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
Krzyżyk i świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.
W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:
- świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) i bierzmowania.
- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej/.
- zaświadczenie o ukończonym (kursie) naukach przedmałżeńskich.
- dowody osobiste.
- odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny pół roku!).
- jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii (tzw. licencja).
- w przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
- w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych (akt zgonu małżonka) wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.Protokoły przedślubne spisywane są po uprzednim ustaleniu terminu.

Kancelaria parafialna

W kancelarii
parafialnej można:
• otrzymać wszelkiego rodzaju
   potrzebne dokumenty,
• zamówić intencję Mszy św.,
• porozmawiać,
• zgłosić chrzest dziecka,
   odwiedziny u chorego,
• zgłosić pogrzeb,
• ustalić formalności związane 
   z zawarciem sakramentu       
   małżeństwa
Godziny urzędowania 
kancelarii parafialnej

W każdym tygodniu od wtorku do piątku po mszy świętej wieczornej.

Z wyłączeniem dni w których wypadają święta kościelne lub państwowe.

W sprawach pogrzebu oraz innych, lecz niecierpiących zwłoki można kontaktować się z księdzem proboszczem o każdej porze dnia.